ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಸೈಟ್ ನಂ-8, ಅಳತೆ 20×80 ಗುಜರಿ ಲೇಔಟ್‌ ಮಾಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಡಬಲ್ ರಸ್ತೆ) ಆಖ್ಸಾ ಮಸೀದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು, ಜೆಡಿಎಸ್ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ-1. 83106 39057