ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

B.Sc ಅಗ್ರಿ ಆಗಿರುವವರು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ : 99000 88655