ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲುಸ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (Tally) ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಹುಡುಗ / ಹುಡುಗಿಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ ದಾವಣಗೆರೆ. 94807 67064, 63623 71394