ಮನೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗಿದೆ

ಎಸ್.ಎಸ್. `ಎ’ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,  ವಿ.ವಿ. ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ 1st ಫ್ಲೋರ್, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇರುವ 2 ಬೆಡ್‌ರೂಂನ ಮನೆ ಕಾಲಿ ಇವೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. 9448727266, 9448134340