ರೇಖಾ ನಮನ…

ರೇಖಾ ನಮನ…

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ (ಜನನ :10.04.1918 ಮರಣ : 26.05.2021)
ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಹಿರಿಯರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶಗಳೆಂಬ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು…


ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಭಟ್
ದಾವಣಗೆರೆ.