ಮನೆ ಲೀಜ್‌ಗೆ ಇದೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಕುಂದುವಾಡ ರೋಡ್ ಜೈನ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮೇನ್, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ 2 ಬೆಡ್‌ ರೂಂ ಮನೆ ಲೀಜ್‌ಗೆ ಇದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್‌/ಬೋರ್‌ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. (ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ) 9739204631, 89042 88094