ಅಕ್ಷರ ಧಾಮ ಮಹಾತ್ಮ, ಟಾಮ್ ವತ್ತಕುಝಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ `ಡೆತ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ’ ಮಹಾತ್ಮ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ…

ಅಕ್ಷರ ಧಾಮ ಮಹಾತ್ಮ, ಟಾಮ್ ವತ್ತಕುಝಿ ಅವರ ಕಲಾಕೃತಿ  `ಡೆತ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ’ ಮಹಾತ್ಮ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು ಯಾರಿಗಾಗಿ…

ಚಿತ್ರ : ರಜತ್ ಜಿ.ಆರ್., 94810 41449, ಮಹೇಂದ್ರ ಡಿ.ಇ., 74110 34020