ಕೋವಿಡ್-19

ಕೋವಿಡ್-19

ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಂ.ಎನ್.
ಬಾಪೂಜಿ ಎಂಬಿಎ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.

ಪೂಜಾ ಕಾಟ್ವೆ
ಬಾಪೂಜಿ ಎಂಬಿಎ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ದಾವಣಗೆರೆ.