ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಳೆಕೆರೆ

ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಳೆಕೆರೆ

ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೆಯೇ 2 ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಸೂಳೆಕೆರೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.