ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

3BHK, Ground Floor, ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು, LIC Colony, 4th Cross, Nuthana  College ಹಿಂಭಾಗ, “ಶ್ರೀ ಗಿರಿ ನಿವಾಸ”ದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ. 99863 71175, 99869 98400