ಜಮೀನು ಬೇಕಾಗಿದೆ

ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಹತ್ತಿರ 10 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಜಮೀನು ಅಥವಾ ತೋಟ ಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾಗಿದೆ. 63616 62669