ಸೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್‌ ಹತ್ತಿರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ: 30×50, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ : 40×40 ಅಳತೆಯುಳ್ಳ ಸೈಟುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ. 90198 88512, 96111 50888