ಮನೆಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ

40×60 North, 3 ಬೆಡ್‍ ರೂಂ ಮನೆ ಕುವೆಂಪು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಹೈಟೆಕ್‍ನಲ್ಲಿ 30×50 West, 30×40 West, ಹೊಸ ಮನೆಗಳು ಇವೆ. ಐನಳ್ಳಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಏಜೆಂಟ್‍, 99166 12110