ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಹುಡುಗ/ಹುಡುಗಿ PUC ಕಾಮರ್ಸ್ ಫೇಲ್/ಪಾಸ್  ಟ್ಯಾಲಿ ಆದವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಸಕ್ತರು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ  ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ , ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ – 1. 78920 18341