ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಬಳಿಸುವ ಮಟಪಕ್ಷಿ

ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಬಳಿಸುವ ಮಟಪಕ್ಷಿ

ಕಾಗೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಟಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಜೇನು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ವಭಕ್ಷಕವಾದ ಮಟಪಕ್ಷಿ, ತಾನಿರುವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ.